Regulamin

Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest akceptacja poniższego regulaminu:

Regulamin Maratonu Podróżnika

Postanowienia ogólne

1. Maraton Podróżnika (zwany dalej Maratonem) jest imprezą integracyjną forum www.podrozerowerowe.info.
2. Maraton nie ma charakteru wyścigu lecz niesformalizowanej imprezy towarzyskiej dla bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
3. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Maratonu czuwa kapituła Maratonu Podróżnika, w skład której wchodzą osoby o dużym doświadczeniu w maratonach kolarskich lub bezpośrednio zaangażowane w organizację. Kapituła podejmując decyzje powinna brać pod uwagę opinie forumowiczów. Skład kapituły ogłaszany jest na forum. Wszystkie postanowienia kapituła ogłasza poprzez komunikaty techniczne publikowane na forum.
4.Maraton odbywa się w pierwszy weekend czerwca. Jeśli pierwszy weekend czerwca następuje bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, Maraton odbywa się w drugi weekend czerwca. Za pierwszy weekend czerwca uznaje się ten, którego oba dni (sobota, niedziela) wypadają w czerwcu.

Wybór tras, zgłoszenia

5. Wyboru tras Maratonu dokonują forumowicze w głosowaniu tajnym, w ankiecie trwającej 7 dni, spośród propozycji zgłoszonych przez forumowiczów. Propozycje zgłaszać należy do końca października, głosowanie rozpoczyna się wraz z początkiem listopada.
Propozycja powinna zawierać:
– trasę dłuższą (ok. 500 km)
– trasę krótszą (ok. 300 km)
– wskazanie bazy noclegowej (wstępnie uzgodnionej z właścicielem obiektu).
Start i meta zlokalizowane muszą być w pobliżu miejsca, w którym usytuowana jest baza noclegowa.
Kapituła zastrzega sobie prawo do wstępnej oceny zgłoszonej propozycji i niedopuszczenia jej do głosowania ze względów organizacyjnych.
W przypadku, gdy w jedna ze zgłoszonych propozycji zdobędzie bezwzględną większość głosów, zawarte w niej trasy zostają wybrane oficjalnymi trasami Maratonu. W przeciwnym wypadku odbywa się druga tura z udziałem dwóch propozycji z największą liczbą głosów. W przypadku każdego remisu wygrywa propozycja, której miejsce startu znajduje się dalej w linii prostej od miejsca startu poprzedniej edycji Maratonu.
Wybrane trasy po uzgodnieniu z forumowiczami mogą ulec drobnym modyfikacjom, mającym na celu poprawę organizacji i bezpieczeństwa Maratonu.
6. Prawo głosu w ankiecie przysługuje wszystkim forumowiczom, którzy ukończyli przynajmniej jedną z edycji Maratonu, bez względu na dystans oraz wolontariuszom biorącym udział w organizacji Maratonu.
7. Limit czasu na pokonanie Maratonu ustalany jest przez kapitułę w oparciu o zdanie forumowiczów a także wymagania innych maratonów, np. w celu uzyskania kwalifikacji.
8. Zapisy na Maraton odbywają się w trzech etapach:
I etap – formularz zgłoszeniowy dostępny jest wyłącznie dla członków forum podrozerowerowe.info, którzy mieli aktywne konto na forum podczas ostatniej edycji Maratonu. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż limit miejsc dla tego etapu, kapituła dokonuje wyboru spośród zgłoszonych osób. Wybór dokonywany jest po dyskusji zakończonej głosowaniem, a kapituła dokonując go kieruje się zaangażowaniem kandydata w życie forum, jego sytuacją życiową lub innymi czynnikami.
II etap – formularz zgłoszeniowy dostępny jest dla wszystkich chętnych (również spoza forum), a zapisy na listę startową dokonywane są według kolejności zgłoszeń W przypadku przekroczenia limitu osób dla tego etapu, kolejne osoby zapisywane są na liście rezerwowej.
III etap – prawo do startu w Maratonie przyznaje kapituła spośród osób znajdujących się na liście rezerwowej. Wybór dokonywany jest po dyskusji zakończonej głosowaniem, a kapituła dokonując wyboru kieruje się zaangażowaniem kandydata w życie forum, jego sytuacją życiową lub innymi czynnikami.
9. Terminy przeprowadzania kolejnych etapów zapisów oraz przeznaczony dla każdego etapu limit uczestników publikowany jest przez kapitułę w komunikacie technicznym, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem pierwszego etapu zapisów.
10. Uczestnicy Maratonu w dniu rozpoczęcia zawodów muszą mieć ukończone 18 lat.
11. Uczestnicy wpisani na listę startową zobowiązani są w ciągu 7 dni od daty wpisu dokonać opłaty startowej pod rygorem skreślenia z listy. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
12. Wysokość opłaty startowej ustala kapituła po analizie kosztów, w zależności od charakteru Maratonu i potrzeb m.in. takich jak: koszty bazy Maratonu, zapewnienie auta technicznego, zakup wody, prowiantu, nagród. Wysokość opłaty wraz z informacją o zawartości pakietu startowego ogłaszana jest w komunikacie technicznym, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zapisów.
13. W razie wątpliwości czy zgłoszony uczestnik jest w stanie pokonać trasę Maratonu, kapituła ma prawo zażądać od niego udokumentowania pokonania trasy minimum 300km w przypadku zgłoszenia na 500km, lub pokonania trasy 200km w przypadku zgłoszenia na 300km.

Przebieg Maratonu

14. Przed startem do Maratonu uczestnik podpisuje listę startową z własnym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu. Telefon jest obowiązkowym wyposażeniem uczestnika.
15. Kolejność startu oraz podział zawodników na grupy startowe ustala kapituła, kierując się między innymi wynikami z poprzednich edycji Maratonu Podróżnika.
16. Uczestnik pokonuje samodzielnie trasę Maratonu rowerem, poruszanym wyłącznie siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. W szczególności zabroniona jest jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu lub jazda bezpośrednio za innym pojazdem. Zabronione jest także korzystanie z własnego auta technicznego.
17. Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.
18. Maraton odbywa się w otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy Maratonu mają obowiązek kierować się przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
19. Szczegółowe informacje dot. Maratonu, m.in. godzinę, sposób organizacji startu, informację o punktach kontrolnych, obowiązkowe wyposażenie kapituła Maratonu ogłasza w komunikacie technicznym.
20. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości przejazdu trasy Maratonu, uczestnik na żądanie Kapituły obowiązany jest przedstawić oryginalny ślad GPS pokonanej trasy lub zdjęcia swojego roweru na tle tablic z nazwami wyznaczonych miejscowości znajdujących się na trasie Maratonu. Nazwy miejscowości będą podane w komunikacie technicznym.
21. Bezpośrednio po zakończeniu Maratonu zawodnik podpisuje listę uczestników podając godzinę ukończenia Maratonu. Zawodnicy, którzy ukończą Maraton w limicie czasu, otrzymują pamiątkowy medal.

Postanowienia końcowe

22. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
23. W przypadku nadwyżki finansowej po zakończeniu Maratonu zgromadzone środki przeznaczane są na organizację kolejnej edycji Maratonu, chyba że forumowicze postanowią inaczej.
24. W przypadkach spornych, lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kapituła po zapoznaniu się z opiniami forumowiczów. Zmiana regulaminu możliwa jest tylko po uzyskaniu akceptacji ze strony forumowiczów.
25. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, ze uczestnik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
26. Członkowie kapituły Maratonu nie są odpowiedzialni wobec uczestników Maratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Maratonem z winy innej niż umyślna.
27. Uczestnik Maratonu wypełniając i wysyłając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów związanych z realizacją imprezy, w tym publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Maratonu.

(wersja z dnia: 09.10.2016)